1. lékařská fakulta Univerzita Karlova 1. lékařská fakulta Univerzita Karlova Ústav dějin lékařství a cizích jazyků
gsvar 27.09.2017

Základy lékařské terminologie - B00363 – VŠEOBECNÉ LÉKAŘSTVÍ – informace o kurzu

 

Organizační pravidla předmětu

Základy lékařské terminologie 1, 2 (B00363)

pro studenty všeobecného lékařství

Výuková skupina

Student je povinen navštěvovat kurz lékařské terminologie v čase, který je předepsán pro jeho studijní kruh. Přestup do jiné skupiny je studentovi umožněn jen ve zcela mimořádných a odůvodněných případech a musí ho schválit jak učitel původní, tak učitel cílový. Student pak přebírá veškerou odpovědnost za případné problémy, které mohou přestupem nastat (např. mírně odlišná obsahová náplň kurzů, obtíže při získávání zápočtu, kolize s jinými předměty).

Průběh kurzu a atestace

Kurz lékařské terminologie je dvousemestrální. Na konci zimního semestru je studentům udělen zimní zápočet, letní semestr je ukončen letním zápočtem a zkouškou. Výuka v letním semestru je obvykle ukončena koncem dubna, což má studentům umožnit vykonat zkoušku v tzv. předtermínu. Toto zkrácení výuky je však nenárokové, je vždy závislé na předchozím zdárném průběhu kurzu (kolize s pitvami apod.) a rozhoduje o něm příslušný učitel, který stanovuje datum poslední výukové hodiny.

Zimní zápočet je studentovi udělen vždy příslušným učitelem, k němuž student dochází na výuku. Obvykle je získán automaticky na základě adekvátní docházky a splnění tzv. průběžných testů, které jsou psány během výuky. Pravidla o adekvátní docházce a kritéria pro splnění průběžných testů konkretizuje každý učitel na první hodině svého kurzu. Do indexu je zimní zápočet na základě průběžných výsledků zapsán nejdříve na poslední hodině zimního semestru.

V případě, že student nesplní kritéria pro automatické udělení zimního zápočtu, je povinen psát zimní zápočtový test. Tento test probíhá vždy u příslušného vyučujícího a je skládán ve speciálních termínech na konci zimního semestru a během zimního zkouškového období, na něž se student hlásí prostřednictvím studijního informačního systému (dále jen SIS). Jedná se o test shrnující poznatky za celý zimní semestr, jeho obsah tak vždy odpovídá probrané látce v příslušném kurzu, a nemusí tudíž být pro jednotlivé skupiny zcela identický.

Kritériem pro splnění zimního zápočtového testu je 70% úspěšnost. Student může zápočtový test dvakrát opakovat, tj. má celkově tři pokusy. V případě druhého opakování (třetího pokusu) student může písemně požádat přednostu ústavu doc. Karla Černého (karel.cerny@lf1.cuni.cz), aby test proběhl pod jeho dohledem.

Nezíská-li student zimní zápočet během zimního zkouškového období, může ho skládat i později, nejdříve však první den letního zkouškového období, nejpozději do 30. 6. Na období červenec – září již termíny pro zimní zápočet vypisovány nejsou, tzn. v tomto období již není možné zimní zápočet skládat.

Letní zápočet může být studentovi udělen automaticky učitelem, k němuž student dochází na hodiny, a to opět na základě adekvátní docházky a průběžných testů. Konkretizace pravidel docházky a kritérií pro splnění průběžných testů je stejně jako v zimním semestru v gesci jednotlivých učitelů. Studentovi je tento automatický letní zápočet zapsán do indexu nejdříve na poslední výukové hodině letního semestru. Datum poslední výukové hodiny stanovuje příslušný učitel.

Student nesmí obdržet letní zápočet, nemá-li splněný zápočet zimní.

V případě, že student nesplní kritéria pro automatické udělení letního zápočtu, je povinen psát letní zápočtový test. Tento test je (na rozdíl od zimního zápočtového testu) již pro všechny studenty jednotný a vychází z jednotného vzoru, který je zveřejněn na webových stránkách Ústavu dějin lékařství a cizích jazyků. Je psán v tzv. hromadných termínech, které jsou určeny pro studenty všech kruhů. Studenti se na tyto hromadné termíny přihlašují prostřednictvím SISu.

Kritériem pro splnění letního zápočtového testu je 70% úspěšnost. Student může zápočtový test dvakrát opakovat, tj. má celkově tři pokusy. Při druhém opakování (třetím pokusu) nelze žádat přednostu ústavu o dohled nad testem. Jednotné hromadné testování totiž samo o sobě zajišťuje naprostou objektivitu.

Zkouška

Na zkoušku se studenti přihlašují prostřednictvím SISu. Podmínkou připuštění ke zkoušce je udělení obou dvou zápočtů.

Zkoušky probíhají v hromadných termínech určených studentům všech kruhů. Zkouška se skládá pouze z písemného testu vycházejícího z jednotného vzoru, který je zveřejněn na webových stránkách Ústavu dějin lékařství a cizích jazyků. Bližší informace o požadovaných znalostech získá student v sylabu kurzu (v SISu) nebo od svého vyučujícího.

Zkouška je hodnocena stupni výborně (úspěšnost 100 – 90 %), velmi dobře (89 – 80 %), dobře (79 – 70 %) a nedostatečně (pod 70 %).

Student může zkoušku dvakrát opakovat, tj. má celkově tři pokusy. Při druhém opakování (třetím pokusu) nelze žádat přednostu ústavu o dohled nad zkouškou ani o komisionální přezkoušení. Jednotné hromadné testování totiž samo o sobě zajišťuje naprostou objektivitu.

Počet a kapacita zkouškových termínů jsou fixní a neměnné. Počet vypsaných míst převyšuje minimálně o 30 % počet studentů. Dodatečné vypisování termínů či zvyšování jejich kapacity není možné. Nevyčerpání možnosti tří pokusů studenta neopravňuje k žádosti o speciální termín.

Neúčast na zkoušce nebo zápočtu

Nemůže-li se student ze závažných důvodů dostavit k zápočtu nebo zkoušce (a není-li již možné se ze SISu odhlásit), nemusí tuto skutečnost dokládat oficiální omluvenkou. Doporučuje se nicméně, aby příslušnému učiteli, u nějž měla být atestace skládána, zaslal vysvětlující mail. Učitel studenta v SISu omluví nejpozději do 7 dnů po zmeškané atestaci, nikdy ne v období mezi doručením omluvy a samotnou atestací. Student se pak bude moci hlásit na jiný termín. Zmeškaný termín tímto nepropadá, tzn. student má nadále možnost skládat příslušnou atestaci ve třech pokusech.

Index s sebou

Při jakékoliv formě atestace je student povinen mít při sobě index. Bez indexu mu nebude umožněno atestaci skládat. Index přitom nelze nahradit jiným dokladem. Termín však tímto nepropadá, tzn. student má nadále možnost skládat příslušnou atestaci ve třech pokusech.

Jen jedna atestace v jednom termínu

Studentovi je umožněno v jednom termínu skládat pouze jeden typ atestace. Není proto možné během jednoho termínu absolvovat např. oba dva zápočty najednou nebo dohromady zápočet a zkoušku.

Studenti se specifickými poruchami učení

Student, který se cítí být limitován specifickou poruchou učení (zejména dyslexií, dysgrafií a dysortografií), může u jakéhokoliv testu žádat o prodloužení časového limitu o 25 %. Musí však dozorujícímu učiteli předložit věrohodné potvrzení o svém problému, a to vždy před začátkem každého testu.

Kolize atestací z lékařské terminologie s jinou výukou

Případné květnové termíny pro zápočty a zkoušky mohou kolidovat s jinou výukou. Student, který se v tomto období na atestaci hlásí, se nicméně zavazuje, že k žádné takové kolizi nedochází. Je si přitom vědom skutečnosti, že případnou absenci na jiné výuce nemůže omlouvat tím, že skládal atestaci z lékařské terminologie. Zároveň na sebe bere plnou odpovědnost za případné negativní důsledky, které by z takové absence pro něj mohly vyplynout.

počet zobrazení: 3578 poslední aktualizace: gsvar, 27.09.2017
Hodnocení: (hodnotilo 6 uživatelů) Kliknutím na tento odkaz upozorníte autora, že jeho článek už zřejmě není aktuální.