1. lékařská fakulta Univerzita Karlova 1. lékařská fakulta Univerzita Karlova Ústav dějin lékařství a cizích jazyků
gsvar 01.10.2019

Zkouška z předmětu CIZÍ JAZYK

ZKOUŠKA Z PŘEDMĚTU CIZÍ JAZYK

(pro obor VŠEOBECNÉ LÉKAŘSTVÍ, Cizí jazyk 3,4, kód B02165, 2. roč., LS)
(pro obor ZUBNÍ LÉKAŘSTVÍ, Cizí jazyk 3,4, kód B03124, 2. roč., LS)


Pro obor všeobecné i zubní lékařství je povinná:

ANGLICKÝ JAZYK – rozšířená ústní část zkoušky
NĚMECKÝ JAZYK – písemná a ústní část zkoušky1. PRAVIDLA PRŮBĚHU ZKOUŠKY


Německý jazyk:

Obě části zkoušky se konají v jeden den, student se na zkoušku přihlašuje prostřednictvím SIS. Rozsah zkoušky: cca 90 minut (celkově písemná i ústní část, doba nezahrnuje opravu písemné části zkoušky zkoušejícím)


Písemná část

- písemné shrnutí odborného textu v cílovém cizím jazyce v rozsahu normované A4
- testování gramatiky a slovní zásoby

Ústní část

- práce s odborným textem v cizím jazyce
- lexikální a gramatický aspekt odborného textu
- samostatný ústní projev – 2 vylosovaná témata (Témata se shodují s tematickými okruhy v rámci učiva ZS a LS, témata blíže specifikuje příslušný vyučující na začátku LS)

Seznam tematických okruhů pro NJ obdrží studenti od svých vyučujících v seminářích!Anglický jazyk:

Studenti absolvují povinnou rozšířenou ústní část zkoušky. Písemný projev je testován v rámci výuky v obou semestrech a je součástí zápočtového učiva. Rozšířená ústní zkouška je realizována v jednom dni, student se přihlašuje prostřednictvím SIS.


Rozsah zkoušky
cca 30 minut, příprava 20-30 minut.


Student si vylosuje 1 téma pro práci s odborným textem (viz část a) a 2 témata pro samostatný ústní projev (viz část b).


a) Práce s odborným textem v cizím jazyce - čtení s porozuměním / shrnutí / překlad / užití jazyka / aspekty odborného textu. Texty jsou vybírány v rámci 17 tematických okruhů (viz dále). Jedná se o autentické odborné anglické texty z lékařských oborů, adaptované pro účely zkoušky. Rozsah práce cca 15 minut.


b) Samostatný ústní projev ke 2 vylosovaným tématům. Seznam témat – viz dále. Hodnotí se ústní projev v rozsahu cca 15 minut, včetně toho, jak student reaguje na přerušení projevu dalšími detailnějšími otázkami k danému tématu.

AJ – obor LEK ústní zkouška – seznam tematických okruhů


1. Human body

2. Stomatology

3. Chemistry and biochemistry

4. Cells and tissues

5. Blood

6. Respiratory system

7. Cardiovascular system

8. Digestive system

9. Urinary system

10. Nervous system

11. Sense organs

12. Infectious diseases

13. First aid for emergencies

14. Medical examination

15. Hospital care

16. British NHS and health care in Czechia

17. Medical genetics


AJ – obor ZUB ústní zkouška – seznam tematických okruhů

1. Introduction, Presentations

2.Human Body

3.Oral Cavity in Detail

4.Stomatology

5.Cells and Tissues

6.Blood

7.Respiratory System

8.Circulatory System

9.Digestive System (Consumption of Sugar)

10. Urinary System

11. Nervous System

12. Sense Organs – Tongue and Skin

13. Infectious Diseases- Illnesses of the Mouth and Teeth

14. First Aid, Bleeding, Fainting

15. Medical Examination of the Teeth, Gums and Adjacent Structures

16. Tools in Dentistry

17. Hospital Care

18. Orthopaedics

19. Medical Genetics and Oral Health Issues


2. VYPSÁNÍ TERMÍNŮ


Zkoušku z cizího jazyka (Cizí jazyk 3, 4 – B02165; Cizí jazyk 3, 4 – B03124) lze skládat pouze v LS příslušného akademického roku. Pro konání zkoušky z těchto předmětů jsou vždy v LS vypisovány tyto skupiny termínů:a) MIMOŘÁDNÝ PŘEDTERMÍN

O tento předtermín mohou žádat pouze studenti s nadprůměrnými výsledky v kurzu odborného cizího jazyka, kteří se mohou navíc prokázat platným akreditovaným jazykovým atestem (akreditovanou jazykovou zkouškou, certifikátem) dle Seznamu standardizovaných jazykových zkoušek, který byl stanoven rozhodnutím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v Praze dne 3.9.2019, č.j. MSMT – 24156/2019, jehož úplný soupis v platném znění lze nalézt na webových stránkách MŠMT ČR, jehož úplný soupis v platném znění lze nalézt na webových stránkách MŠMT ČR., a to na úrovni B2 a vyšší dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.


O vhodnosti konání zkoušky v mimořádném předtermínu vždy spolurozhoduje příslušný vyučující v kurzu odborného cizího jazyka. V konání zkoušky musí mít student splněny všechny studijní povinnosti nezbytné k absolvování zkoušky, tj. zápočet za ZS i LS (Cizí jazyk 3, 4 B02165; Cizí jazyk 3, 4 – B03124).Tyto termíny se vypisují v SISu od začátku letního semestru dle dohody s vyučujícím – zkoušejícím.b) PŘEDTERMÍN


Je možné se na tento termín přihlásit po splnění všech studijních povinností nezbytných k absolvování zkoušky, tj. zápočtu za ZS i LS (Cizí jazyk 3, 4 B02165; Cizí jazyk 3, 4 – B03124).


Tyto termíny se vypisují cca od 8. týdne výuky v LS prostřednictvím SISu. c)
ŘÁDNÉ TERMÍNY ve ZKOUŠKOVÉM OBDOBÍ


první část
- do začátku letních prázdnin

druhá část - po skončení letních prázdnin do cca poloviny září, vždy dle harmonogramu akademického roku; přihlašování do těchto termínů bude blokováno tak, aby byl přednostně umožněn zápis studentů, kteří budou konat opravné zkoušky.d) LETNÍ PRÁZDNINY
- mezi první a druhou částí zkouškového období v LS budou pro AJ vypsány minimálně 4 termíny pro Aj a 1 termín pro NJ dle dohody s vyučujícími.


Termíny pro všechna období jsou vždy zveřejněny v SISu, předtermíny a řádné termíny od cca 6. - 8. tt LS příslušného akademického roku.
3. PRAVIDLA ZÁPISU A ODHLAŠOVÁNÍ


Zahájení zapisování k termínům stejně jako termín pro případné odhlášení se od zkoušky bude vyznačeno v SISu a bude rozdílné pro jednotlivé skupiny termínů.


Konat zkoušku může student pouze tehdy, je-li zapsán na termín v SISu a má-li splněny všechny rekvizity ke zkoušce – viz oddíl 2.


Pro zápis
ke zkoušce v řádném termínu není podmínkou udělení zápočtu. Před zahájením písemné i ústní části zkoušky však student musí udělení zápočtu prokázat, aby směl být ke zkoušce připuštěn.
4. ABSENCE U ZKOUŠKY, OMLUVA


Student, který se nedostaví ke zkoušce a neomluví se, se nemůže zapsat na další termín. Student se musí omluvit vyučujícímu nebo garantovi předmětu, a to písemně či elektronicky s vysvětlením a doložením důvodu omluvy.


O přijetí omluvy bude student informován a bude zároveň vyškrtnut z původního termínu, a tímto se může zapsat na nový termín.


ÚDLCJ si vyhrazuje právo vyžádat si upřesnění omluvy či jejího důvodu, pokud nebude omluva dostatečná. V opačném případě nebude studentovi umožněno se zapsat na nový termín.5. OPAKOVÁNÍ ZKOUŠKY


U případné opravné zkoušky je vždy nutno opakovat u Aj celou ústní zkoušku, u NJ písemnou i ústní část.


Důležité upozornění!

Student má právo konat zkoušku nejvýše třikrát, má právo na 2 opravné termíny, mimořádný opravný termín se nepřipouští. Pokud však student nevyčerpá tyto možnosti v rámci vypsaných termínů, toto nezakládá nárok na vypsání zvláštního termínu zkoušky. Další zkušební termíny nebudou vypsány. Rovněž nelze konat zkoušky po skončení druhé části zkouškového období v září, resp. po posledním vypsaném termínu.


ÚDLCJ
v akad. roce 2019/20


počet zobrazení: 17287 autor: gsvar, poslední aktualizace: gsvar, 01.10.2019
Hodnocení: (hodnotilo 13 uživatelů) Kliknutím na tento odkaz upozorníte autora, že jeho článek už zřejmě není aktuální.