1. lékařská fakulta Univerzita Karlova 1. lékařská fakulta Univerzita Karlova Ústav dějin lékařství a cizích jazyků
gsvar 21.09.2020

Doktorský studijní program DĚJINY LÉKAŘSTVÍ

Charakteristika studijního programu

Historie medicíny je interdisciplinární obor zabývající se dějinami lékařské vědy, dějinami jednotlivých medicínských oborů a jejich představitelů, dějinami lékařského stavu a vývoje lékařského myšlení, dějinami výuky zdravotnických pracovníků, dějinami veřejného zdravotnictví a zdravotnických zařízení, výskytem a proměnami chorob i jejich léčby. Historie medicíny má staletou tradici na lékařských fakultách světových univerzit. Ústav dějin lékařství a cizích jazyků (dále jen ÚDLCJ) 1. LF UK, rozvíjí svou činnost na půdě naší nejstarší lékařské fakulty již od roku 1920. Studium tohoto SP umožňuje dosáhnout nejvyššího specializovaného vzdělání v tomto oboru jak absolventům lékařských a přírodovědných fakult, tak i různých humanitních oborů. ÚDLCJ, který se jako jediný touto specializací zabývá, je centrálním pracovištěm koordinujícím výchovu doktorandů zaměřených na dějiny lékařství na pražských i ostatních vysokých školách v českých zemích.Profil absolventa studijního programu


Odborné znalosti
Absolvent získává následující znalosti a schopnosti:

 • dobrá orientace v obecných dějinách medicíny od antiky po současnost,
 • podrobná znalost periody, do níž spadá téma jeho disertační práce,
 • je vybaven k interdisciplinárnímu porozumění dalších oblastí studia, především s přesahem mezi humanitními a přírodními vědami (tj. přírodovědci musí mít představu o metodologii historických věd a historici se orientují v paleopatologických tématech).

Odborné dovednosti

Absolvent je schopen

 • pracovat s širokým spektrem primárních pramenů i sekundární odbornou literaturou,
 • samostatně připravovat i vést výzkumné projekty a zpracovávat je s přihlédnutím především k interdisciplinárnímu zaměření,
 • samostatně a na odpovídající úrovni řešit zadaná témata z oboru paleopatologie, paleomikrobiologie, gendrových a sociálních dějin, dějin lékařství a zdravotnictví, typologie a vývoje latinsky psané lékařské literatury se vztahem k pražské lékařské fakultě aj.

Charakteristika profesí
Absolventi mohou uplatnit získané vzdělání v těchto oblastech:

 • výuka na univerzitách (vyučování dějin lékařství, zdravotnictví a základní lékařské terminologie na fakultách lékařských i jiných),
 • působení na výzkumných a akademických pracovištích (například AV ČR),
 • odborná činnost v muzeích a specializovaných archivech.


Informační a přístrojové zabezpečení studijního programu

V nedávno rekonstruovaných prostorách má ÚDLCJ dostatečnou kapacitu pro pravidelné konzultace studentů. Je nově vybaven moderní výpočetní technikou. Ústav vlastní rozsáhlou knihovnu v počtu asi 17 tisíc svazků. Knihovna je unikátní sbírkou pro obor historie medicíny, obzvláště pro starší období, a to i v rámci evropského měřítka. Je v ní dochována značná část první odborné lékařské knihovny pražské lékařské fakulty (Medizinisches Lesemuseum, zal. v roce 1841) a je průběžně doplňována z grantových prostředků moderními monografiemi i periodiky. Je zajištěn přístup do specializovaných databází zprostředkovaných 1. LF UK (ProQuest, JSTOR, atd.).Vstupní požadavky


Ukončené vzdělání magisterského typu, úspěšné absolvování přijímací zkoušky konané formou pohovoru, předložení tématu, které bude student zpracovávat v disertační práci.
Požadavky na vstupní znalosti:
 • Základní orientace v tématu, kterým se chce uchazeč zabývat.
 • Prokázání jazykových dovedností, které jsou nutné k úspěšnému řešení zadaného tématu (latina, němčina, angličtina, francouzština, ev. italština).
Zjištění předpokladů uchazeče k samostatné vědecké práci.Studijní předměty

Studijní předměty se dělí na povinné, podmíněně povinné a nepovinné. Každý student musí absolvovat nejméně tři předměty (oba povinné a jeden podmíněně povinný).
Povinné předměty:
 • Cyklus přednášek z dějin lékařství
 • Seminář z dějin lékařství
 • Metodologie historických věd (povinná pouze pro absolventy přírodovědeckých a biomedicínských Mgr. programů)
 • Somatologie (povinná pouze pro absolventy humanitních Mgr. programů)
Volitelné předměty:
 • Paleografický seminář s četbou latinsky psané lékařské literatury
 • Základy paleopatologie
 • Základy lékařské terminologie
 • Dějiny výživy

CYKLUS PŘEDNÁŠEK Z DĚJIN LÉKAŘSTVÍ

Typ studijního předmětu:
povinný
Způsob zakončení: zápočet

Přednášející:

Doc. Mgr. Karel Černý, Ph.D., doc. PhDr. Ludmila Hlaváčková, CSc., PhDr. Hana Mášová, Ph.D., prof. PhDr. Petr Svobodný, Ph.D. a ad hoc zvaní externí odborníci

Anotace předmětu:
Cílem je získání přehledu o významný světových pracovištích, osobnostech a základních shrnujících dílech i odborných časopisech z oboru dějin medicíny. Předmět je z části zajišťován vyučujícími z ÚDL CJ, ale dále v rámci tohoto předmětu ÚDL CJ zve přednášející z různých českých i zahraničních (Německo, Rakousko, Rusko) institucí, kteří poskytují přehled o současném stavu oboru.
Důraz se klade na to, aby každý student přišel do kontaktu s co nejširším spektrem metod/metodologií a zároveň získal představu o tom, jak se obor „dějiny lékařství“ studuje v zahraničí. Cyklus přednášek upřednostňuje interdisciplinaritu na hranici mezi přírodními a humanitními vědami.

Základní odborná literatura:

 • VAN DÜLMEN, Richard. Historická antropologie. Vývoj, problémy, úkoly. Praha: Dokořán 2002.
 • ECKART, Wolfgang U. Geschichte der Medizin (Springer-Lehrbuch). Heidelberg: Springer, 2005.
 • ECKART, Wolfgang U. – JÜTTE, Robert. Medizingeschichte. Köln: Böhlau 2007. 
 • NULAND, Sherwin B. Lékařství v průběhu staletí. Praha: Knižní klub, 2000. 
 • PORTER, Roy.  Největší dobrodiní lidstva. Historie medicíny od starověku po současnost. Praha: Prostor 2001. 
 • SVOBODNÝ, Petr – HLAVÁČKOVÁ, Ludmila. Dějiny lékařství v českých zemích. Praha: Triton, 2004.
 • TOSH, John. The Pursuit of History. Aims, methods and new directions in the study of modern history, London: Pearson Education, 2010. 
Doporučená odborná literatura:
 • IGGERS, Georg. Dějepisectví ve 20. století. Praha: NLN 2002. 
 • NOACK, Thorsten u.a. (Hgg.). Geschichte, Theorie und Ethik in der Medizin. München: Urban & Fischer, 2007. 
 • SCHULZ, Stefan u.a. (Hgg.). Geschichte, Theorie und Ethik der Medizin. Eine Einführung. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 2006. 
 • SEIDLER, Eduard – LEVEN, Karl-Heinz. Geschichte der Medizin und der Krankenpflege. Stuttgart: Kohlhammer, 2003. 

SEMINÁŘ Z DĚJIN LÉKAŘSTVÍ

Typ studijního předmětu: povinný
Způsob zakončení: zápočet

Další požadavky na studenta:
Aktivní účast na odborných konferencích a seminářích, publikace článků z oboru, recenzní a posudková činnost.

Přednášející:

Doc. Mgr. Karel Černý, Ph.D., doc. PhDr. Ludmila Hlaváčková, CSc., PhDr. Hana Mášová, Ph.D., prof. PhDr. Petr Svobodný, Ph.D. a ad hoc zvaní externí odborníci

Anotace předmětu:

Tento předmět se zaměřuje na samostatnou práci studentů se zadanými tématy. Studující se setkávají pravidelně na seminářích, jejichž náplň vychází z konkrétních úkolů řešených v rámci jednotlivých disertačních prací. Cílem je identifikovat problémy především heuristické a metodologické povahy, které pak jeden student prezentuje a ostatní o nich pod dohledem školeného odborníka v dané oblasti diskutují. Důraz je kladen na maximální šíři prezentovaných témat a vytržení studentů z úzce vymezených souvislostí jejich vlastního badatelského tématu.

Základní odborná literatura:
 • COSMACINI, Giorgio. Le spade di Damocle. Paure e malattie nella storia, b. m.: Edizioni Laterza 2006, 
 • VAN DÜLMEN, Richard. Historická antropologie. Vývoj, problémy, úkoly, Praha: Dokořán 2002. 
 •  ECKART, Wolfgang U. Geschichte der Medizin (Springer-Lehrbuch), Heidelberg: Springer, 2005. 
 • ECKART, Wolfgang U. – JÜTTE, Robert. Medizingeschichte. Köln: Böhlau, 2007. 
 • GRMEK, Mirko D. et. al. Storia del pensiero medico occidentale, 2. dal rinascimento all’inizio dell’ottocento, Roma 1996. 
 • TINKOVÁ, Daniela. Revoluce a smysl dějin. Esej o mýtu revolučního zlomu a logiky „dějin“ v historiografické reflexi, Dějiny - teorie - kritika 1, 2004, s. 30-58. 
 • TOSH, John. The Pursuit of History. Aims, methods and new directions in the study of modern history, London: Pearson Education, 2010.
Doporučená odborná literatura:
 • IGGERS, Georg. Dějepisectví ve 20. století. Praha: NLN 2002. 
 • NOACK, Thorsten u.a. (Hgg.). Geschichte, Theorie und Ethik in der Medizin. München: Urban & Fischer, 2007. 
 • SCHULZ, Stefan u.a. (Hgg.). Geschichte, Theorie und Ethik der Medizin. Eine Einführung. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 2006. 
 • SEIDLER, Eduard – LEVEN, Karl-Heinz. Geschichte der Medizin und der Krankenpflege. Stuttgart: Kohlhammer, 2003. 

METODOLOGIE HISTORICKÝCH VĚD

Typ studijního předmětu: povinný
Způsob zakončení: zkouška

Další požadavky na studenta:
Předložení základní osnovy disertační práce, protože od jejího tématu se odvozuje individuální práce s každým studentem v rámci tohoto předmětu. (Souvisí s interdisciplinaritou předkládaného studia). 

Přednášející:
Doc. PhDr. Ludmila Hlaváčková, CSc., prof. PhDr. Petr Svobodný, Ph.D.

Anotace předmětu:
Předmět určen v první řadě pro absolventy Mgr. studia na přírodovědeckých a biomedicínských fakultách, kterým doplňuje základní historické vzdělání.
Zaměřuje se na následující témata:
 • Vymezení oboru dějiny lékařství v rámci historických věd. 
 • Historie dějin lékařství a dějiny institucí, které se jimi zabývaly. 
 • Výklad o základech historické heuristiky (typy pramenů, archivní síť v ČR, úvod do paleografie). 
 • Poučení o základních metodách historického bádání zejména s ohledem na téma studentovy disertační práce.

Základní odborná literatura:

 • BLÁHOVÁ, Marie. Historická chronologie. Praha: LIBRI, 2001. 
 • HLAVÁČEK, Ivan – KAŠPAR, Jaroslav – NOVÝ, Rostislav. Vademecum pomocných věd historických, Jinočany: H&H 2002. 
 • IGGERS, Georg. Dějepisectví ve 20. století. Praha: NLN 2002. 
Doporučená odborná literatura:
 • TOSH, John. The Pursuit of History (5th Edition) [Paperback], b. m.: Longman, 2010. 
 • PORTER, Roy – WEAR, Andrew (eds.). Problems and Methods in the History of Medicine, London: Croon Helm 1987. 
 • ŠPELDA, Daniel. Proměny historiografie vědy, Praha: FILOSOFIA 2009. 
 • BURKE, Peter. Francouzská revoluce v dějepisectví. Praha: NLN 2004.

SOMATOLOGIE

Typ studijního předmětu: povinný
Způsob zakončení: zkouška

Další požadavky na studenta:
Povinné absolvování přednášek.

Přednášející:

Prof. MUDr. Václav Smrčka, CSc., doc. MUDr. Ondřej Naňka, Ph.D.

Anotace předmětu:
Tento předmět je určen především pro absolventy humanitních studií, kterým slouží k doplnění základního biomedicínského minima.
Cílem předmětu je:
 • získání podrobnějších znalostí o morfologii a fyziologii lidského těla, 
 • poznání základních problémů variability lidských struktur biologických (fyzických, behaviorálních a sociokulturních) v minulosti a přítomnosti, 
 • nedílnou součástí je dobrá znalost řecko-latinské lékařské terminologie (k níž je dále nabízen i specializovaný nepovinný předmět, viz níže). 
Základní odborná literatura:
 • DYLEVSKÝ, Ivan. Anatomie a fyziologie člověka. Olomouc: Epava, 1998. 
 • DYLEVSKÝ, Ivan. Somatologie. Olomouc: Epava, 2000.
Doporučená odborná literatura:
 • ČIHÁK, Radomír a kol. Anatomie 1-3. Praha: Grada 2001-2004. 
 • VEJRAŽKA, Martin – SVOBODOVÁ, Dana. Terminologiae medicae IANUA. Praha: Academia, 2002.
 • VESALIUS, Andreas. Anatomia. Wiesbaden: Marix Verlag, 2004.

PALEOGRAFICKÝ SEMINÁŘ S ČETBOU LATINSKY PSANÉ LÉKAŘSKÉ LITERATURY

Typ studijního předmětu: volitelný
Způsob zakončení: zápočet

Další požadavky na studenta:
Znalost vývoje evropských středověkých lékařských fakult. Překlad a výklad některého úseku latinsky psané lékařské literatury s preferencí původu z okruhu pražské univerzity.

Přednášející:
Prof. PhDr. Milada Říhová, CSc.

Anotace předmětu:
Četba středověkých latinsky psaných a rukopisně dochovaných prací předních univerzitních a dvorních mistrů lékařů spojená s podrobným výkladem jazykovým, paleografickým i věcným.

Základní odborná literatura:
CAPPELLI, Adriano. Dizionario di abbreviature Latine ed Italiane. Milano: Ulrico Hoepli Editore S.p.A., 1990.
 • KAŠPAR, Josef. Úvod do novověké latinské paleografie se zvláštním zřetelem k českým zemím, I-II. Praha: SPN, 1975. 
 • PÁTKOVÁ, Hana. Česká středověká paleografie. České Budějovice: Veduta, 2008. 
 • EBELOVÁ, Ivana. Klíč k novověké paleografii. Praha, 2004.
Doporučená odborná literatura:
 • Conseils pour ľédition des textes médiévaux, Fascicule I, Conseils généraux. Paris: École nationale des chartes. 2001. 
 • Conseils pour ľédition des textes médiévaux, Fascicule II, Actes et documents dۥarchives. Paris: École nationale des chartes. 2001. 
 • Conseils pour ľédition des textes médiévaux, Fascicule III, Textes littéraires. Paris: École nationale des chartes. 2002.
 • ŘÍHOVÁ, Milada a kol. Lékaři na dvoře Karla IV. a Jana Lucemburského. Praha-Litomyšl: Paseka, 2010.

ZÁKLADY PALEOPATOLOGIE

Typ studijního předmětu:  volitelný
Způsob zakončení:  zápočet

Další požadavky na studenta:
Prezence na semináři.

Přednášející:
Prof. MUDr. Václav Smrčka, CSc.

Anotace předmětu:
Předmět se zaměřuje v první řadě na poskytnutí přehledu paleopatologie jako oboru a jeho moderní proměny. Popisuje nové metody (paleomikrobiologie, paleogenetika). Zabývá se vztahy k archeologii, antropologii a medicíně. Dále se také věnuje konkrétním pramenům používaným archeology, jejich zdrojům a chronologii, objasňuje změny způsobené nemocemi, traumaty nebo záměrnými zásahy, pitvy a studie mumií. 

Základní odborná literatura:
 • STLOUKAL M. – Vyhnánek L. Slované z velkomoravských Mikulčic. Praha: Academia 1976.
 • STROUHAL E. Nemoci a léčení v pravěku Československa. Praha: Avicenum 1970. 
 • STROUHAL E. – VYHNÁNEK L. Egyptian Mummies in Czechoslovak Collections. Sborník Národního muzea 35 B, Praha 1979. 
 • WALDRON, Tony. Palaeopathology (Cambridge Manuals in Archaeology). Cambridge University Press 2008. 
 • WEISS, Elisabeth. Paleopathology in Perspective: Bone Health and Disease through Time. Rowman & Littlefield Publishers 2014.
Doporučená odborná literatura:
 • GRAUER, Anne L. A Companion to Paleopathology (Wiley Blackwell Companions to Anthropology). Wiley-Blackwell 2016. 
 • MANN, Robert W. Photographic Regional Atlas of Bone Disease: A Guide to Pathologic and Normal Variations in the Human Skeleton. Charles C. Thomas Pub. Ltd. 2012. 
 • ROBERTS, Charlotte – MANCHESTER, Keith. The Archaeology of Disease. Cornell University Press 2007. 
 • SMRČKA, Václav – KUŽELKA, Vítězslav – POVÝŠIL, Ctibor. Atlas chorob na kostních preparátech : horní a dolní končetiny = Atlas of diseases in dry bones : upper and lower extremities. Praha: Academia 2009.
 • STEINBOCK R.T. Paleopathological Diagnosis and Interpretation. Ch. C. Thomas, Springfield (Illinois) 1976. 

ZÁKLADY LÉKAŘSKÉ TERMINOLOGIE

Typ studijního předmětu: volitelný
Způsob zakončení: zápočet

Další požadavky na studenta:
Přítomnost na semináři, absolvování zápočtového testu.

Přednášející:
Doc. Mgr. Karel Černý, Ph.D.

Anotace předmětu:
Cílem tohoto předmětu je pomoci především humanitně vzdělaným studentům ale také absolventům studia medicíny zorientovat se v latinsky psaných medicínských pramenech i v současné biomedicínské terminologii.
Předmět se zabývá základy řecko-latinské lékařské terminologie v rozsahu běžném pro studenty prvních ročníků lékařských fakult. Vedle toho věnuje speciální pozornost dějinám vývoje lékařské terminologie, historii etablování anatomické terminologie a s tím spojenými problémy (např. výskyt dnes nepoužívaných archaismů, dějiny eponym). 

Základní odborná literatura:
 • VEJRAŽKA, Martin – SVOBODOVÁ, Dana. Terminologiae medicae IANUA. Praha: Galén, 2015.
 • BERAN, Aleš. Výuka řecko-latinské lékařské terminologie ve studijních programech všeobecného lékařství na lékařských fakultách v České republice a ve světě, disertace obhájená na Katedře pedagogiky Pedagogické fakulty UK 2013. 
 • WULFF, Henrik R. The language of medicine, Journal of the Royal Society of Medicine, 2004 vol. 97, no. 4, s. 187–188.
Doporučená odborná literatura:
 • Terminologia anatomica: international anatomical terminology By the  Federative Committee on Anatomical Terminology (FCAT).  Stuttgart:  Georg Thieme Verlag 1998. 
 • Terminologia Histologica: International Terms for Human Cytology and Histology By the  Federative International Committee on Anatomical Terminology (FICAT).  Philadelphia:  Wolters Kluwer/Lippincott Williams & Wilkins 2008.

DĚJINY VÝŽIVY

Typ studijního předmětu: volitelný
Způsob zakončení: zápočet

Přednášející:
Doc. Mgr. Karel Černý, Ph.D.

Anotace předmětu:
Tento předmět se zabývá dějinami výživy od nejstaršího období až po současnost. Výklad se soustřeďuje na tři hlavní oblasti: (a) prameny k tématu (hmotné i písemné), (b) chronologii dějin výživy v evropském prostoru od raného středověku až po současnost se zaměřením na problematiku demografických krizí a přesahy do hospodářských a sociálních dějin, (c) sociokulturní podmíněnost chápání stravy v lidské společnosti.
Cílem je ukázat dějiny výživy jako komplexního společenského jevu, který je na jedné straně těsně propojen s dějinami medicíny již od dob starého Řecka a na druhé straně výrazně ovlivňuje kulturu společnosti. Strava byla vždy důležitou spojnicí mezi odborným medicínským diskurzem a laickým chápáním zdraví a nemoci. 

Základní odborná literatura:
 • ZÍBRT, Čeněk. Staročeská tělověda a zdravověda. Praha: Sfinx 1924. 
 • BERANOVÁ, Magdalena. Jídlo a pití v pravěku a ve středověku. Praha: Academia 2005. 
 • BERANOVÁ, Magdalena. Jídlo a pití za Rudolfa II. b. m.: Maxdorf 1997. 
 • BORTEL, Roman. Alchymie v kuchyni. Praha: Národní zemědělské muzeum 2010. 
 • FRANC, Martin. Řasy, nebo knedlíky? Postoje odborníků na výživu k inovacím a tradicím v české stravě v 50. a 60. letech 20. století. Praha: Scriptorium 2003. 
 • MONTANARI, Massimo. Hlad a hojnost. Dějiny stravování v Evropě. Praha: NLN 2003. 
 • PÁNEK, Jan et al. Základy výživy. Praha: Svoboda Servis 2002. 
 • WINTER, Zikmund. Šat, strava a lékař v XV. a XVI. věku. Praha: J. Otto 1913. 
Doporučená odborná literatura:
 • ALBALA, Ken. Eating Right at the Renaissance. b. m.: University of California Press 2002. 
 • DALBY, Andrew. Nebezpečné chutě: příběh koření. Praha: Levné knihy 2008. 
 • PORTER, Roy. Největší dobrodiní lidstva, historie medicíny od starověku po současnost, Praha: Prostor 2001. 
 • COE, Sophie – COE, Michael D. Čokoláda: historie sladkého tajemství. Praha: Pragma 2000. 
 • HATTOX, Ralph S. Coffee and Coffeehouses: The Origins of a Social Beverage in the Medieval Near East (Near Eastern Studies, University of Washington). Washington DC: University of Washington Press 1985.
 • COHEN, Mark Nathan – ARMELAGOS George J. Paleopathology at the Origins of Agriculture, Orlando – San Diego – New York: University Press of Florida 2013. 


Individuální studijní plán

Doktorand vyhotoví pod vedením svého školitele vlastní studijní plán. Harmonogram postupu má tyto hlavní fáze:

1) absolvování nejméně dvou odborných seminářů zakončených zápočtem

2) absolvování dalšího odborného semináře podle zaměření magisterského studia - absolventi humanitních věd: povinný seminář ze somatologie a latinské lékařské terminologie zakončený zkouškou; absolventi lékařských fakult: úvod do metodologie historických věd

3) jazyková příprava zakončená zkouškou

4) příprava a následné průběžné zpracovávání disertace

5) státní doktorská zkouška.Další povinnosti 

 • Zkouška z anglického jazyka nejméně na úrovni B2.
 • Recenzní a posudková činnost (nejméně 1 recenze ročně), prezentace na konferencích.
 • Publikace dílčích výsledků formou článků v odborných časopisech hodnocených dle jednotlivých podoborů (ERIH atd. u humanitních, IF u paleopatologických).
 • Badatelská činnost v domácích i zahraničních archivech a knihovnách.
 • Žádoucí je i studijní pobyt na příbuzném zahraničním pracovišti (ústavy dějin lékařství zahraničních lékařských fakult, archivy, knihovny a muzea).
Studijní povinnosti jsou konkrétně stanoveny individuálním studijním plánem doktoranda.Státní doktorská zkouška

Student je povinen prokázat vyspělou úroveň obecného rozhledu v daném oboru. A to především:
 • Prokázat podrobné vědomosti lékařské, zdravotnické, sociální i obecně historické v časovém období, k němuž se vztahuje téma disertace.
 • Jedna otázka se vždy týká obecných dějin lékařství světových i domácích z jiného časového období, než je oblast disertace.
 • Musí doložit teoretickou a metodologickou orientaci jak v dějinách lékařství, tak v historii oboru dějin lékařství.
Literatura ke státní závěrečné zkoušce je průběžně doplňována podle zaměření disertace.Požadavky na podobu disertační práce a doplnění pokynů pro doktorandy

1) Tato pravidla jsou závazná pro studenty DSP Dějiny lékařství.
2) Disertační práce musí obsahovat původní poznatky ve větším rozsahu než práce magisterská a jednoznačně prokázat schopnost doktoranda/doktorandky k samostatné tvůrčí vědecké práci.
3) Je-li součástí práce edice nějakého dosud nepublikovaného textu, tato se zpravidla nezapočítává do požadovaného rozsahu, případnou výjimkou je potřeba projednat se školitelem.
4) Práce musí obsahovat tyto části:

 

 • Kritické zhodnocení dosavadní literatury naší i zahraniční k tématu práce.
 • Úplný soupis pramenů a literatury, prameny rukopisné musí být uváděny s přesnými údaji o uložení.
 • Prameny tištěné dle potřeby možno dále dělit na úřední tisky, dobový periodický tisk apod.
 • Citace v soupisu literatury i poznámkách musí být jednotné a odpovídat zavedenému úzu v některém z významných oborových periodik (např. Český časopis historický).

5) Vlastní úvahy a závěry autora/autorky musí být jasně odlišeny od přejímaných nejen při citacích v uvozovkách, ale i při volné parafrázi.

6) Nejméně dvě části práce musí být publikovány ve formě článků v některém z recenzovaných časopisů nebo časopisů s impakt faktorem.

7) Během studia musí každý doktorand každoročně publikovat nejméně jednu recenzi nebo zprávu.Návrh témat disertačních prací

Školitel - doc. Mgr. Karel Černý, Ph.D.:
1) Učebnice na pražské lékařské fakultě v době barokní. (Pozn.: nutná znalost latinského jazyka.)

2) Lékařská fakulta v Praze 1650-1750 ve světle rukopisů. (Pozn.: nutná znalost latinského a německého jazyka.)Školitelka - doc. PhDr. Ludmila Hlaváčková, CSc.:
1) Hlavní představitelé "pražské lékařské školy" (40. léta 19. století). (Pozn.: nutná znalost německého jazyka a kurentu.)

2) Česká a německá chirurgická klinika po rozdělení fakulty na českou a německou v roce 1883. (Pozn.: nutná znalost německého jazyka a kurentu.)


Školitelka - PhDr. Hana Mášová, Ph.D.:

1) Architektura léčebných/zdravotnických zařízení ve 20. století vzhledem k jejich poslání a dobovým trendům.
2) Zdraví a nemoc v českých zemích v 19. - 20. století.


Školitel - prof. MUDr. Václav Smrčka, CSc.:

1) Paleopatologická analýza nemocí z vlhkých preparátů Jedličkovy sbírky deponované v Národním muzeu, včetně sbírky vrozených vad a sbírky teratologické.

Školitel - prof. Smrčka, konzultant - Dr. Kuželka, kurátor sbírky

2) Zpracování dekursů pitevních protokolů německé i české univerzity 1830- až 1950 v Jedličkově sbírce, deponované v Národním muzeu. (Pozn: nutná schopnost orientace v lékařské terminologii německého jazyka 19. století.)
Školitel - prof. Smrčka, konzultant – Dr. Kuželka, kurátor sbírky

3) Vývoj válečných trendů, zbraní a souvisejících poranění od minulosti do současnosti.

4) Zdraví a nemocnost v halštatském a laténském období.

5) Paleopatologická analýza migračních vln do Evropy v minulosti.


Školitel - prof. PhDr. Petr Svobodný, Ph.D.:

1) Studenti pražských lékařských fakult 1883-1945: prosopografie, studium, studentský život, profesní kariéry.
2) Dějiny oborů a pracovišť na pražských lékařských fakultách (české a německé) 1883-1945 (jednotlivé obory; paralelní dějiny konkrétních oborů či pracovišť na obou fakultách; komparace s obory na lékařských fakultách střední Evropy, především v Německu a Rakousku...) - z tohoto okruhu například Anatomický ústav NLF.
3) Purkyňova společnost pro studium duše a nervstva.
nebo obecněji:
Dějiny lékařských odborných společností ve 20. století.Složení oborové rady:

Předseda oborové rady:
Doc. Mgr. Karel Černý, Ph.D. - UK, 1. LF

Členové:
Prof. PhDr. Lenka Bobková, CSc. - UK, FF
Doc. PhDr. Ludmila Hlaváčková, CSc. - UK, 1. LF
Prof. PhDr. Bohumil Jiroušek, Dr. - Jihočeská univerzita České Budějovice, FF
Doc. PhDr. Václav Marek, CSc. - UK, FF
Prof. PhDr. Eduard Maur, CSc. - Univerzita Pardubice, FF
Doc. MUDr. Ondřej Naňka, Ph.D. - UK, 1. LF, 2. LF
Doc. PhDr. Miroslav Novotný, CSc. - Jihočeská univerzita České Budějovice, FF
Prof. PhDr. Milada Říhová, CSc. - UK, 1. LF
Prof. MUDr. Václav Smrčka, CSc. - UK, 1. LF, FN Bulovka
Prof. PhDr. Petr Svobodný, Ph.D. - UK, Úst. dějin UK a Archiv UK, 1. LF
Doc. ThDr. Václav Ventura, Th.D. - UK, 1. LF, KTF, HTF Seznam školitelů
Doc. PhDr. Tomáš Alušík, Ph.D., 
Ústav dějin lékařství a cizích jazyků 1.LF UK, U nemocnice 4, 121 08 Praha 2, tel.: 224965622, e-mail:
tomas.alusik@lf1.cuni.cz

Doc. Mgr. Karel Černý, Ph.D.
Ústav dějin lékařství a cizích jazyků 1.LF UK, U nemocnice 4, 121 08 Praha 2, tel.: 224965621, e-mail: karel.cerny@lf1.cuni.cz

Doc. PhDr. Ludmila Hlaváčková, CSc.
Ústav dějin lékařství a cizích jazyků 1.LF UK, U nemocnice 4, 121 08 Praha 2, tel.: 224965621, e-mail: ludmila.hlavackova@lf1.cuni.cz

PhDr. Hana Mášová, Ph.D.
Ústav dějin lékařství a cizích jazyků 1.LF UK, Karlovo nám. 40, 128 00 Praha 2, tel.: 224963457, e-mail: hana.masova@lf1.cuni.cz

Prof. PhDr. Václav Smrčka, CSc.
Ústav dějin lékařství a cizích jazyků 1.LF UK, U nemocnice 4, 121 08 Praha 2, tel.: 224965622, e-mail: vaclav.smrcka@lf1.cuni.cz 

Prof. PhDr. Petr Svobodný, Ph.D.
Ústav dějin Univerzity Karlovy a Archiv Univerzity Karlovy, Ovocný trh 5, 116 36 Praha 1, tel.: 224491475, e-mail: petr.svobodny@ruk.cuni.czPřehled o studentech a absolventech


počet studentů - celkem: 12 
počet absolventů - 14 Studenti:
2019/2020

1. ročník:
Mgr. Alois Loučka
(absolvent FF ZČU, studijní program Humanitní studia): Počátky soudního lékařství v Českých zemích.
Forma studia: kombinovaná. Školitel: doc. Mgr. Karel Černý, Ph.D.

Mgr. Robin Pánek
(absolvent FF UK, studijní program Historické vědy): Řádová špitální péče v českých zemích do 18. století.
Forma studia: kombinovaná. Školitel: doc. Mgr. Karel Černý, Ph.D.

Patrick Lukas Zawadzki (absolvent Ernst- Moritz- Arndt Universität Greifswald, studijní program: Pharmazie): Analysis of the work and life of the pharmacologists Wiechowski, Starkenstein, Kuschinsky with particular focus to their contribution to modern pharmac.
Studium v anglickém jazyce.
Forma studia: kombinovaná. Školitel: prof. PhDr. Petr Svobodný, Ph.D.

2. ročník:
Mgr. Lukáš Jakobej
(absolvent Trnavské univerzity v Trnavě, studijní program Veřejné zdravotnictví): Války v Evropě, rekonstrukce souvisejících poranění, organizace zdravotnické služby v armádách té doby na pozadí nemocnosti obyvatelstva.
Forma studia: prezenční. Školitel: prof. MUDr. Václav Smrčka, CSc.

3. ročník:   
MUDr. Hana  Dittrichová (absolventka 1. LF UK v Praze, studijní program Všeobecné lékařství): Vývoj prostoru užívaného k léčení v antice.
Forma studia: kombinovaná. Školitel: PhDr. Tomáš Alušík, Ph.D. 

Mgr. Antonín Šťastný (absolvent Katolické teologické fakulty  UK v Praze, studijní program Historické vědy): Ženské řeholní instituce a ošetřovatelská péče v 19. a 20. století.
Forma studia: kombinovaná. Školitel: doc. Mgr. Karel Černý, Ph.D.


4. ročník:

MUDr. Petra Sláviková (absolventka Lékařské fakulty Masarykovy Univerzity v Brně, studijní program Všeobecné lékařství): Architektura léčebných zdravotnických zařízení ve 20. století vzhledem k jejich poslání a dobovým trendům.
Forma studia: kombinovaná. Školitelka: PhDr. Hana Mášová, Ph.D.

Mgr. Zuzana Schierová (absolventka Přírodovědecké fakulty UK v Praze, studijní program Bilogie): Jindřich Matiegka – vznik české antropologie a jeho přínos pro současnou vědu.
Forma studia: kombinovaná. Školitel: prof. PhDr. Petr Svobodný, Ph.D.

Mgr. Lenka Půtová (absolventka Filozofické fakulty Západočeské univerzity v Plzni, obor Antropologie populací minulosti): Zjištění zdravotního stavu populace období vrcholného středověku až raného novověku.
Forma studia: prezenční. Školitel: prof. MUDr. Václav Smrčka, CSc.


5. ročník:
0


6. ročník:
MUDr. Jan Pastor (absolvent 1. LF UK v Praze, studijní program Všeobecné lékařství): Historie Jedličkovy chirurgické školy.
Forma studia: kombinovaná. Školitelka: doc. PhDr. Ludmila Hlaváčková, CSc., odborný školitel: prof. MUDr. Pavel Pafko, DrSc.

7. ročník:
Mgr. Jakub Žytek, M. Phil. (absolvent Filozofické fakulty UK v Praze, obor Český jazyk a literatura - latina): Iatromathematika v raně novověkém lékařském diskursu.
Forma studia: kombinovaná. Školitelka: prof. PhDr. Milada Říhová, CSc.

8. ročník:
Mgr. Renata Vytejčková (absolventka 1. lékařské fakulty UK v Praze, studijní program Ošetřovatelství): Vývoj ošetřovatelství a ošetřovatelského školství v první polovině 20. století v českých zemích.
Forma studia: kombinovaná. Školitel: doc. Mgr. Karel Černý, Ph.D.


Absolventi:


Obhajoby 2.9.2020
MUDr. Tereza Kopecká 
(absolventka 1. LF UK v Praze, studijní program Všeobecné lékařství): Studenti a absolventi lékařské fakulty UK v první polovině 20. století.: Sociální struktura, průběh studia, studentský život, profesní kariéry.
3. ročník, forma studia: kombinovaná. Školitel: prof. PhDr. Petr Svobodný, Ph.D.

Ing. Mgr. Kateřina Murtingerová
 (absolventka Fakulty sociálních věd UK v Praze, obor Veřejná a sociální politika; VŠE v Praze, obor národní hospodářství): Pražské nemocnice v letech 1948 - 1968.
8. ročník, forma studia: kombinovaná. Školitelka: PhDr. Hana Mášová, Ph.D. 

Obhajoba 25.9.2019
Mgr. Lucia Hlavenková (absolventka Filozofické fakulty UK v Bratislavě, obor archeologie): Nemoci v populacích římského období z hlediska paleopatologie.
2. ročník, forma studia: kombinovaná. Školitel: prof. MUDr. Václav Smrčka, CSc.

Obhajoba 10.9.2018
Mgr. Ilona Pavelková (absolventka Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Ostravě, obor Historie - muzeologie): Lázně a sanatoria ve Slezsku (česká část) od 2. pol. 19. století do konce 30. let 20. století.
8. ročník, forma studia: kombinovaná. Školitelka: PhDr. Hana Mášová, Ph.D.

Obhajoba 8.6.2017

Dr. med. univ. Harald Salfellner (absolvent Karl-Franzens-Univerzität Graz, lékařská fakulta, obor všeobecné lékařství): Pandemie španělské chřipky 1918/19 se zvláštním zřetelem na České země a středoevropské poměry.
4. ročník, forma studia: kombinovaná. Školitelka: doc. PhDr. Ludmila Hlaváčková, CSc.

Obhajoba 15.9.2016
Mgr. Bohdana Divišová (absolventka Filozofické fakulty UK v Praze, obor historie - latina): Francouzská nemoc v konsiliární literatuře 16. století.
6. ročník, forma studia: kombinovaná. Školitel: doc. Mgr. Karel Černý, Ph.D.

Obhajoba 23.9.2015
Mgr. Alexandra Surá (absolventka Katolické teologické fakulty, obor náboženské nauky): Porodnictví doby poběholohorské. Utajené porody, infanticida a smolné knihy 17. století.
8. ročník, forma studia: kombinovaná. Školitelka: prof. PhDr. Milada Říhová, CSc.

Obhajoba 13.11.2014
Mgr. Anna Pankowská (absolventka Filozofické fakulty Západočeské univerzity, obor antropologie populací minulosti): Rekonstrukce zdraví a životního stylu jedinců pohřbených v sídlištních jamách a hrobech starší a střední doby bronzové na základě patologických znaků na kostře.
7. ročník, forma studia: kombinovaná. Školitel: prof. MUDr. Václav Smrčka, CSc.

Obhajoba 18.9.2013:
MUDr. Zuzana Kružicová
(absolventka 1.lékařské fakulty UK v Praze, obor všeobecné lékařství): Dějiny dermatovenerologie na pražských lékařských fakultách v letech 1790-1945.
Za disertační práci udělena cena Ludwig-Weickmann-Preis, Universität Leipzig, 2.12.2014.
5. ročník, forma studia: kombinovaná. Školitelka: doc. PhDr. Ludmila Hlaváčková, CSc.

Obhajoba 26.6.2013:
Mgr. Andrej Shbat (absolvent Přírodovědecké fakulty MU v Brně, obor antropologie): Zdravotní stav populací neolitu a eneolitu na základě studia kosterního materiálu z Čech. 
6. ročník, forma studia: kombinovaná. Školitel: prof. MUDr. Václav Smrčka, CSc.

Obhajoby 27.11.2007:
Doc. PhDr. Petr Svobodný (absolvent Filozofické fakulty UK v Praze, obor historie): Pražské lékařské fakulty a jejich klinická pracoviště 1938-1945.
4. ročník, forma studia: kombinovaná. Školitelka: doc. PhDr. Ludmila Hlaváčková, CSc.

Mgr. Dita Sálová (absolventka FF UK v Praze, obor anglistika / amerikanistika – japanologie): Hakuin Ekaku. Rozličné příběhy z nočního člunu. Jednota a jinakost lékařského diskursu tokugawské doby.
4. ročník, forma studia: kombinovaná. Školitelka: prof. PhDr. Milada Říhová, CSc.

Obhajoby 25.6.2008:
Mgr. David Tomíček (absolvent Pedagogické fakulty UJEP v Ústí nad Labem, obor historie – český jazyk): Víra, rozum a zkušenost v lidovém lékařství pozdně středověkých Čech.
4. ročník, forma studia: prezenční. Školitelka: prof. PhDr. Milada Říhová, CSc.

Mgr. Karel Černý (absolvent Historického ústavu Jihočeské univerzity, obor kulturní historie): Medicína v prostředí Tovaryšstva Ježíšova a dalších řeholních institucí v Čechách 17. století. Komparativní analýza.
6. ročník, forma studia: kombinovaná. Školitelka: prof. PhDr. Milada Říhová, CSc. 

počet zobrazení: 2108 poslední aktualizace: gsvar, 21.09.2020
Hodnocení: (hodnotilo 13 uživatelů) Kliknutím na tento odkaz upozorníte autora, že jeho článek už zřejmě není aktuální.