1. lékařská fakulta Univerzita Karlova 1. lékařská fakulta Univerzita Karlova Ústav dějin lékařství a cizích jazyků
gsvar 10.11.2016

Uznávání studijních předmětů

Ústav dějin lékařství a cizích jazyků
1.LF UK

Vnitřní pravidla Ústavu ve věci

UZNÁVÁNÍ STUDIJNÍCH PŘEDMĚTŮ

- je v kompetenci vedení ústavu
- uskutečňuje se v souladu s platnými dokumenty na 1.LF UK a UK v Praze

Studijní a zkušební řád Univerzity Karlovy v Praze

podle § 9 odst. 1 písm. b) a § 17 odst. 1 písm. f) zákona č. 111/1998 Sb.,

o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů v platném znění


Pravidla pro organizaci studia na 1.LF

podle § 27 odst. 1 písm. b) a § 33 odst. 1 písm. e) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů v platném znění, a podle čl. 31 Statutu1. lékařské fakulty


s účinností od akademického roku 2016/17


Opatření děkana č. 10/2016 ze dne 22.8.2016

kterým se stanovují Pravidla pro uznávání dříve vykonaných zkoušekA. Studijní předmět Základy lékařské terminologie (Latina)


V kompetenci přednosty ÚDL CJ (doc. Mgr. Karel Černý, Ph.D.) a v kompetenci zástupce přednosty ÚDL CJ pro předmět Lékařská terminologie (Mgr. Aleš Beran, Ph.D.).


O uznání studijního předmětu Základy lékařské terminologie mohou požádat studenti, kteří splnili tento předmět na 1. LF UK nebo jiné lékařské fakultě ve stejném rozsahu a s totožnými atesty (Z, ZK), a to v rámci magisterského studia oboru všeobecné lékařství (LEK), zubní lékařství (ZUB) a bakalářských oborů. Zároveň lze uznávat atesty při přestupu z vyššího typu studia (Mgr.) do nižšího typu studia (Bc.), pokud jsou v požadovaném srovnatelném rozsahu.


Uznání předmětu je možné po dobu 8 let od složení zkoušky s klasifikací známkami „výborně“ (1) a „velmi dobře“ (2) pro obor LEK.

Uznání předmětu je možné po dobu 7 let od složení zkoušky s klasifikací známkami „výborně“ (1) a „velmi dobře“ (2) pro obor ZUB.

Uznání předmětu je možné po dobu 5 let od složení zkoušky s klasifikací známkami „výborně“ (1) a „velmi dobře“ (2) pro bakalářské obory. 
O uznání studijního předmětu je třeba písemně požádat (Žádost o uznání zápočtů a zkoušek). Složení zkoušek z předchozího studia je třeba standardním způsobem doložit.


B. Studijní předmět Cizí jazyk (dle příslušného studijního plánu jednotlivých studijních programů a oborů ( Bc, Mgr. – LEK)


V kompetenci přednosty (doc. Mgr. Karel Černý, Ph.D.) a v kompetenci zástupce přednosty ÚDLCJ pro pracoviště Cizí jazyky (PhDr. Šárka Blažková Sršňová, Ph.D.).B. 1 Uznávání studijního předmětu Cizí jazyk 1, 2 (B02163) pro Mgr. LEKO uznání tohoto studijního předmětu mohou požádat ti studenti, kteří na 1. LF UK v Praze, na jiné lékařské fakultě nebo na jiné oborově příbuzné fakultě a univerzitě splnili kurz cizího jazyka do úrovně B2 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky ve stejném rozsahu a se srovnatelným hodnocením (Z, Z). Uznání předmětu je možné po dobu 8 let od absolvování studijního předmětu.


pozn.

Dále je možné v rámci studijního předmětu Cizí jazyk 1, 2 (B02163) udělit zápočty oproti předložení akreditovaného atestu od stupně C1 včetně (podle SERR pro jazyky). Atestem se pro tyto účely rozumí jazyková zkouška uvedená v Seznamu standardizovaných jazykových zkoušek, který byl stanoven rozhodnutím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v Praze dne 24. srpna 2011, s č.j. 17575/2011-23, jehož úplný soupis v platném znění lze nalézt na webových stránkách MŠMT ČR. Pro účely udělení klasifikace (zápočtů za ZS a LS) studijního předmětu Cizí jazyk 1, 2 (B02163) nesmí tento atest přesáhnout dobu 5 let od jeho vykonání, pokud není doba platnosti atestu explicitně omezena (u některých typů jazykových zkoušek, např. u TOEFL či IELTS je platnost certifikátu 2 roky). V tomto případě studenti nepíší vstupní test z cizího jazyka, nenavštěvují výuku v 1. ročníku studia, zápočty jsou jim uděleny na začátku zimního semestru. Aktuální informace na webu ÚDL CJ.B. 2 Uznávání studijního předmětu Cizí jazyk 3, 4 (B02165) pro Mgr. LEK


O uznání tohoto studijního předmětu, který je v LS zakončen zkouškou z cizího jazyka, mohou požádat ti studenti, kteří splnili tento předmět na 1. LF UK nebo jiné lékařské fakultě ve stejném rozsahu (dvousemestrální předmět) a s totožnými atesty (Z, Z, ZK), a to v rámci magisterského studia oboru všeobecné lékařství.

Uznání předmětu je možné po dobu 8 let od složení zkoušky s klasifikací známkami „výborně“ (1) a „velmi dobře“ (2).B. 3 Uznávání studijního předmětu Cizí jazyk (B01202) pro bakalářské obory – prezenční studium


O uznání tohoto studijního předmětu, který je v LS zakončen klasifikovaným zápočtem (KZ), mohou požádat ti studenti, kteří splnili tento předmět na 1. LF UK nebo na jiné lékařské nebo oborově příbuzné fakultě, a to ve stejném rozsahu a s totožnými atesty, a to v rámci bakalářského nebo magisterského studia.


Uznání předmětu je možné po dobu 5 let od složení zkoušky s klasifikací známkami „výborně“ (1) a „velmi dobře“ (2).B. 4 Uznávání studijního předmětu Cizí jazyk (B01916) pro bakalářské obory – kombinované studium


Podmínky jsou stejné jako pro prezenční studium - Viz oddíl B. 3.O uznání každého studijního předmětu je třeba písemně požádat (Žádost o uznání zápočtů a zkoušek). Složení zkoušek z předchozího studia je třeba standardním způsobem doložit – podrobné informace – viz text Opatření děkana 10/2016, kterým se stanovují Pravidla pro uznávání dříve vykonaných zkoušek (http://www.lf1.cuni.cz/document/64306/10-16.pdf).Uznávání ostatních studijních předmětů (volitelné předměty) se uskutečňuje v souladu s platnými předpisy fakulty a je zcela v kompetenci vedení Ústavu. Uznán může být pouze celý předmět (tj. v případě dvousemestrálního předmětu – ZS i LS včetně zkoušky!)akad. rok 2016/17       doc. Mgr. Karel Černý, Ph.D., přednosta ÚDL CJ


počet zobrazení: 1710 poslední aktualizace: gsvar, 10.11.2016
Hodnocení: (hodnotilo 6 uživatelů) Kliknutím na tento odkaz upozorníte autora, že jeho článek už zřejmě není aktuální.